مشاهده مشخصات قطعات لاستیکی

دانلود فایل مشخصات قطعات لاستیکی

 

 

نوع خودرونام محصول
پژو 405SILICON اورینگ دوربوش
VITON اورینگ انژکتور ضد بنزین
VITON نیزنب دض روتکژنا گنیروا
NBR/PVC اورینگ انژکتور ضد بنزین
NBR/PVC نیزنب دض روتکژنا گنیروا
NBR اورینگ درب روغن
اورینگ بخاری SILICON
SILICON اورینگ درب روغن
NBR چکمه ای
SILICON چکمه ای
VITON ساق سوپاپ
ACM کاسه نمد پلوس کوچک
NBR کاسه نمد پلوس کوچک
ACM کاسه نمد پلوس بزرگ
NBR کاسه نمد پلوس بزرگ
VITON کاسه نمد میل سوپاپ
ACM/VI کاسه نمد میل سوپاپ
ACM/VI کاسه نمد عقب میل لنگ
VITON کاسه نمد عقب میل لنگ
ACM/VI کاسه نمد جلو موتور
NBR کاسه نمد ماهک گیربکس
ACM کاسه نمد قیفی گیربکس
VITON کاسه نمد بزرگ جعبه فرمان
گردگیر جعبه فرمان پژو
VITON کاسه نمد کوچک جعبه فرمان
کاسه نمد پمپ فرمان 405
پژو 405ACM/VI کاسه نمد عقب میل لنگ باریک
NBR گردگیر پلوس بزرگ
NBR گردگیر پلوس کوچک
EPDM گردگیر سیلندر چرخ
SILICON واشر درب سوپاپ
SILICON واشر منیفولد
SILICON واشر منیفولد دوگانه سوز
اورینگ ترموسات 405
اورینگ سه راهی ترموسات 405
واشر درب پمپ بنزین ضد بنزین
پژو
206
NBR اورینگ درب روغن
SILICON اورینگ درب روغن
SILICON اورینگ دوربوش
VITON اورینگ انژکتور ضد بنزین
VITON نیزنب دض روتکژنا گنیروا
NBR/PVC اورینگ انژکتور ضد بنزین
NBR/PVC نیزنب دض روتکژنا گنیروا
VITON ساق سوپاپ
NBR کاسه نمد پلوس کوچک
NBR کاسه نمد پلوس بزرگ
ACM/VI کاسه نمد عقب میل لنگ
ACM/VI کاسه نمد جلو موتور
ACM کاسه نمد قیفی گیربکس
NBR کاسه نمد ماهک دنده
VITON کاسه نمد بزرگ جعبه فرمان
VITON کاسه نمد کوچک جعبه فرمان
TUS VITON کاسه نمد میل سوپاپ
NBR کاسه نمد ژامبون تیپ 2
NBR کاسه نمد ژامبون تیپ 5
SILICON کلاهک سرشمع تیپ 5
SILICON کلاهک سرشمع تیپ 2
لاستیک منیفولد تیپ 2 SILICON
لاستیک منیفولد تیپ 5 SILICON
SILICON واشر درب سوپاپ تیپ 2
ACM واشر درب سوپاپ تیپ 5
واشر پایه فیلتر 206 2 تیکه SILICON
درب پایه فیلتر روغن کوتاه 206
پژو
206
اورینگ ترموسات206
واشر درب پمپ بنزین (ضد بنزین)
اورینگ واتر پمپ TU 3
اورینگ پایه واتر پمپ TU3
اورینگ دو راهی آبtu5
اورینک واتر پمپ tu5
ACM 206 SD واشر گیربکس
پژو
آریسان
NBR PU1 کاسه نمد پینیون
NBR PU1 کاسه نمد اکسل عقب
پرایدNBR اورینگ کورکن دلکو
NBR/PVC اورینگ انژکتور ضد بنزین
NBR اورینگ درب باک
VITON ساق سوپاپ پراید
ساق سوپاپ پراید یورو چهار
کاسه نمد چرخ عقب
کاسه نمد چرخ جلو بیرونی
کاسه نمد چرخ جلو داخلی
ACM کاسه نمد دیفرانسیل
NBR کاسه نمد دیفرانسیل
ACM کاسه نمد شفت گیربکس
NBR کاسه نمد شفت گیربکس
ACM کاسه نمد اویل پمپ
NBR کاسه نمد اویل پمپ
ACM کاسه نمد میل سوپاپ
NBR کاسه نمد میل سوپاپ
Silicon کاسه نمد عقب میل لنگ
Viton کاسه نمد عقب میل لنگ
ACM کاسه نمد میل تعویض دنده
کاسه نمد میل ماهک
NBR کاسه نمد دنده کیلومتر
NBR کلاهک فشنگی روغن
NBR واشر درب سوپاپ
SILICON واشر درب سوپاپ
واشر درب باک
EPDM واشر ترموستات
SILICON واشر ترموکوبل
پرایدواشر کارتل
لتراک رشاو
لتراک رشاو
SILICON واشر فشنگی روغن
NBR کاسه نمد کمک جلو تیبا
SILICON واشر درب سوپاپ تیبا
نیسانNBR اورینگ چرخ عقب
ناسینEPDM درپوش محل عبور بخاری
ناسینEPDM درپوش محل عبور سیم کیلومتر
ناسینEPDM درپوش محل عبور سیم گاز
ناسینNBR کاسه نمد چرخ جلو
ناسینNBR کاسه نمد چرخ عقب جدید بزرگ
ناسینNBR کاسه نمد چرخ عقب جدید کوچک
ناسینکاسه نمد عقب گیربکس
ناسینسکبریگ بقع دمن هساک
ناسینNBR کاسه نمد جلو گیربکس
ناسینACM کاسه نمد جلو میل لنگ
ناسینSI کاسه نمد عقب میل لنگ
L90اورینگ دریچه گاز
پولکی میل سوپاپ
پولکی میل سوپاپ
کاسه نمد جلو میل لنگ viton l90
کاسه نمد عقب میل لنگ viton l90
VITON ساق سوپاپ
ACM/PTFE کاسه نمد میل سوپاپ
واشر کارتل
SILICON کلاهک سرشمع
SILICON واشر منیفولد
زانتیاSILICON کلاهک سرشمع
لاستیک منیفولد زانتیا (1800) SILICON ELX
ساق سوپاپ زانتیا
لاستیک منیفولد زانتیا (2000) SILICON ELX
زانتیاواشر درب سوپاپ SILICON ELX
سمندVITON EF7 ساق سوپاپ سمند
ACM/PTFE EF7 کاسه نمد عقب میل لنگ سمند
ACM/VI EF7 کاسه نمد میل سوپاپ
ACM/VI EF7 کاسه نمد جلو میل لنگ سمند
SI کلاهک سرشمع سمند ملی
SI واشر اویل ماژور سمند ملی
اورینگ ترموسات سمند
لاستیک یورینگ ترموستات سمند EF7
اورینگ جلو میل لنگ سمند ACM
RUNASI کلاهک سرشمع
پیکانNBR کاسه نمد چرخ جلو
ناکیپNBR کاسه نمد پینیون
ناکیپNBR کاسه نمد جلو میل لنگ
ناکیپSI کاسه نمد عقب میل لنگ
مزداNBR 1600 کاسه نمد چرخ جلو مزدا
ادزمNBR کاسه نمد چرخ عقب کوچک
ادزمNBR کاسه نمد چرخ عقب بزرگ
ادزمACM کاسه نمد جلو میل لنگ
ادزمNBR کاسه نمد گارادان
ریوواشر منیفولد ریو
ACM کاسه نمد اویل پمپ
NBR کاسه نمد اویل پمپ
Silicon کاسه نمد عقب میل لنگ
Viton کاسه نمد عقب میل لنگ
تیباساق سوپاپ تیبا
واشر منیفولد تیبا
کاسه نمد چرخ عقب
کاسه نمد چرخ جلو بیرونی
کاسه نمد چرخ جلو داخلی
ACM کاسه نمد شفت گیربکس
NBR کاسه نمد شفت گیربکس
ACM کاسه نمد اویل پمپ
NBR کاسه نمد اویل پمپ
ACM کاسه نمد میل سوپاپ
Silicon کاسه نمد عقب میل لنگ
Viton کاسه نمد عقب میل لنگ
ACM کاسه نمد میل تعویض دنده
کاسه نمد میل ماهک
واشر درب سوپاپ تیبا
NBR کاسه نمد دنده کیلومتر

دیدگاه خودتان را بنویسید!

لطفا نام خودتان را وارد کنید. لطفا یک آدرس ایمیل معتبر وارد کنید. لطفاً پیام خودتان را بنویسید.